Stimați fizioterapeuți,

Având în vedere apariția legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, Colegiul Fizioterapeuţilor Timiş-Arad autorizează fizioterapeuţi pe baza documentelor mai jos numite.

Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr.229/2016, privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea,
organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, au obligaţia să se înscrie în Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Calitatea de membru se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.

Autorizaţia de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuţilor din România se acordă la cerere. Autorizaţiile de liberă practică şi avizele anuale vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România în a cărui rază îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. În situaţia în care solicitantul nu cunoaşte încă judeţul unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, apartenenţa teritorială este dată de domiciliul sau reşedinţa acestuia.

Autorizaţia de liberă practică se emite şi este valabilă numai împreună cu avizul anual.

Posesorii autorizaţiilor de liberă practică pentru profesiile de kinetoterapeut şi profesor de CFM eliberate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti care nu se încadrează în art. 11 din Legea nr. 229/2016, îşi pot exercita în continuare porfesia pe baza acestora, până la noi reglementări.

Documente necesare eliberării autorizaţiei de liberă practică:
1. Cerere de înscriere (descarcă documentul în format .docx sau .PDF)
2. Document de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
3. certificat de cazier judiciar, în original;
4. certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
5. act de identitate, în copie certificată cu originalul;
6. dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
7. pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
8. dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale
9. Poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, în copie certificată cu originalul;

Documente necesare eliberării autorizaţiei de liberă practică pentru fizioterapeuţii care au absolvit studiile pe teritoriul altui stat:
1. Cererea de înscriere (descarcă documentul în format .docx sau .PDF)
2. Dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare, în copie certificată cu originalul/în copie legalizată
3. Certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată şi apostilată;
4. Dovada absenţei suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistenţa condamnărilor penale, din statul de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostiliată sau cazier judiciar, în original, în situaţia în care solicitantul deţine un act de identitate eliberat de autorităţile române;
5. Certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
6. Act de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de şedere, etc.), în copie certificată cu originalul;
7. dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată şi apostilată daca actul nu este emis de autorităţile române, după caz;
8. Certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul;
9. Autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată, dacă este cazul;
10. Pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei pe teritoriul României, adeverinţă de la locul de muncă/dovada pormovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
11. Dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale
12. Poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, în copie certificată cu originalul;

Termenul de eliberare al autorizaţiei de liberă practică şi al avizului anual este de 15 zile de la data înregistrării cererii de eliberare şi a dosarului complet.

Autorizaţia de liberă practică îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România a titularului.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta pe e-mail: contact@cfiziotm.rotm-ar@cfizio.ro sau telefonic: 0730643122 în intervalul 18.00-20.00, de luni până vineri.