DOCUMENTE NECESARE PENTRU AVIZAREA ANUALĂ 2023 A AUTORIZAȚIEI DE LIBERĂ PRACTICĂ:

 • cererea de avizare anuală, în original (descarcă formular în format .docx sau .PDF);
 • actul de identitate, în copie certificată cu originalul;
 • poliță de asigurare pentru răspundere civilă profesională încheiată doar în specialitatea kinetoterapie, valabilă pentru întreg anul 2023 (până la data de 31.12.2023). De menționat că, pentru cei care doresc avizul cu data de 01.01.2023 – 31.12.2023, trebuie să și dețină o poliță de asigurare de răspundere civilă începând cu data 01.01.2023, în copie conformată cu originalul;
 • dovada achitării cotizației de membru;
 • dovada exercitării profesiei, dacă este cazul;
 • dovada obținerii numărului de credite de educație medicală continuă (EMC), avizate de CFZRO;
 • document de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
 • supliment la diploma de licență/foaie matricolă pentru cei care dețin diploma de licență sau situație școlară/foaie matricolă parțială pentru cei care dețin o adeverință de absolvire a studiilor de licență, în copie conformată cu originalul sau în copie legalizată, după caz.

Odată cu avizarea autorizației de liberă practică, Colegiul teritorial va actualiza dosarul profesional al fizioterapeutului cu privire la toate modificările care au survenit de la avizarea anterioară. În acest sens, fizioterapeutul va depune copii ale documentelor justificative cu privire la modificările survenite de la ultima avizare, care pot fi:

a) schimbarea numelui;
b) schimbarea domiciliului;
c) modificarea gradului profesional (grad principal);
d) modificarea datelor de contact;
e) modificarea locului de muncă sau modificarea modalităţii de prestare a activităţilor în regim independent;
f) orice altă situaţie care se referă la modificarea anumitor date înscrise în Registrul unic al fizioterapeuţilor sau în documentele emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului.

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

 • Personal de către solicitant;
 • Prin împuternicit cu procură notarială specială;
 • Prin curier rapid, achitat de solicitant, la sediul colegiului teritorial;
 • Prin intermediul platformei Net-DD.

Depunerea sau transmiterea dosarului se va realiza numai la sediul colegiului teritorial, și anume: Bd. Eroilor de la Tisa nr.22, etaj 1, sala 114 (în incinta Centrului Regional de Afaceri Timișoara), Mun. Timișoara, jud. Timiș.

Cotizația va fi depusă numai în contul colegiului teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată.

CUANTUM COTIZAȚIE

Plata cotizației este indivizibilă și se efectuează anual, într-o singură tranșă, la solicitarea avizului anual.

Cotizația Anuală (300 RON) va fi depusă numai în contul Colegiului Teritoria IBAN RO22BRDE360SV30984013600 doar prin virament bancar sau ordin de plată.

Fizioterapeuții pensionari care își exercită profesia ca angajat sau în regim independent, vor plăti o cotizație în valoare de 20 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care sunt pensionari și nu exercită profesia, dar doresc să devină membrii ai CFZRO, vor plăti o cotizație în valoare de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii.

Fizioterapeuții care se află în următoatele situații vor plăti o cotizație în cuantum de 5 lei/lună, în funcție de luna înscrierii:

 • orice formă de șomaj conform legislației în vigoare;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau în cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;
 • suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puțin o lună;
 • suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la inițiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puțin o lună.

Reducerea cotizației se aplică numai pentru perioada în care au intervenit situațiile de mai sus și numai pe baza documentelor justificative, în cazul în care nu se solicită suspendarea calității de membru.

Persoanele cu handicap grad I – grav și grad II – accentuat sunt scutite de plata taxelor și a cotizației.
La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în CFZRO și a eliberării documentelor emise de CFZRO, aceste persoane au obligația de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

În cazul în care nu știți care este suma pe care o aveți de plată, vă rugăm să contactați secretariatul Colegiului Fizioterapeuților Timiș-Arad prin e-mail la adresa: tm-ar@cfizio.ro sau telefonic la: 0753200011, de luni până vineri.