Comisia teritorială de cenzori îndeplinește atribuțiile prevăzute în Statutul CFZRO și în Regulamentul intern de organizare și funcționare a CFZRO.

Comisia teritorială de cenzori se constituie prin hotărâre a Adunării generale teritoriale.

Membrii comisiei teritoriale de cenzori vor fi nominalizați și aleși de Adunarea generală teritorială.

Poate fi nominalizat ca membru în Comisia teritorială de cenzori  fizioterapeutul care îndeplinește următoarele condiții:

a) este membru al CFZRO și are apartenența la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat;

b) are o bună reputație profesională;

c) are o experiență profesională în domeniul fizioterapiei de minimum 3 ani;

d) nu se află în cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 60 alin. (6) din Regulemantul intern de organizare și funcționare a CFZRO;

Dosarul trebuie să cuprindă:

  1. cerere (descarcă);
  2. dovada calității de membru al CFZRO și a apartenenței la colegiul teritorial unde urmează a fi nominalizat (se poate efectua prin completarea în cerere a Nr. din Registrul unic al fizioterapeuților, înscris pe autorizația de liberă practică);
  3. dovada unei bune reputații profesionale (se poate efectua prin orice mijloc ex. scrisori de recomandare, caracterizare, Curriculum Vitae, etc);
  4. dovada vechimii experienței profesionale în domeniul fizioterapiei de minimum 3 ani;
  5. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în stare de incompatibilitate cu alte funcţii de conducere sau de jurisdicție ale CFZRO la nivel teritorial sau la nivel naţional (bifare în cerere);
  6. declaraţie pe proprie răspundere că nu a suferit sancțiuni disciplinare (bifare în cerere).

Cererile de nominalizare și documentele transmise vor fi primite de către președintele colegiului teritorial sau de către o persoană desemnată de acesta și se va transmite o confirmare de înregistrare a cererii în termen de maximum 1 zi lucrătoare.

Odată cu confirmarea de înregistrare a cererii, președintele colegiului teritorial sau persoana desemnată de acesta va aduce la cunoștința fizioterapeutului prin intermediul e-mailului admiterea/respingerea dosarului sau solicitarea de completare a acestuia.

După primirea solicitării de completare a dosarului, fizioterapeutul are un termen de maximum 5 zile calendaristice pentru transmiterea documentelor solicitate; în caz contrar, cererea de nominalizare va fi respinsă.

Contestaţia împotriva deciziei președintelui colegiului teritorial sau a persoanei desemnate de acesta, de respingere a cererii se face în scris la adresa de e-mail: secretariat@cfizio.ro, în ziua respingerii dosarului, iar soluţionarea contestaţiei se va face în ședința Adunării generale teritoriale.

Adunarea generală teritorială a colegiului teritorial alege dintre fizioterapeuții nominalizați, prin vot secret,  în prezența a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor ei, membrii Comisiei teritoriale de cenzori a colegiului teritorial.

În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar, în termen de maximum 14 zile se va organiza o altă Adunare generală teritorială pentru nominalizări și alegeri, al cărei rezultat va fi validat indiferent de numărul participanţilor.

Procedura de nominalizare și alegere a membrilor comisiilor de cenzori. (descarcă)