Stimați fizioterapeuți,

Având în vedere apariția legii nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România, Colegiul Fizioterapeuţilor Timiş-Arad autorizează fizioterapeuţi pe baza documentelor mai jos numite.

Pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut pe teritoriul României, persoanele care deţin un titlu oficial de calificare în fizioterapie prevăzut la art. 11 din Legea nr. 229/2016, privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, au obligaţia să se înscrie în Colegiul Fizioterapeuţilor din România.

Calitatea de membru se dobândeşte la cerere şi este dovedită prin autorizaţia de liberă practică, care se eliberează la înscrierea în organizaţia profesională.

Autorizaţia de liberă practică emisă de Colegiul Fizioterapeuţilor din România se acordă la cerere. Autorizaţiile de liberă practică şi avizele anuale vor fi emise şi eliberate de colegiul teritorial al Colegiului Fizioterapeuţilor din România în a cărui rază îşi desfăşoară sau urmează să îşi desfăşoare activitatea solicitantul. În situaţia în care solicitantul nu cunoaşte încă judeţul unde urmează să îşi desfăşoare activitatea, apartenenţa teritorială este dată de domiciliul sau reşedinţa acestuia.

Autorizaţia de liberă practică se emite şi este valabilă numai împreună cu avizul anual.

Posesorii autorizaţiilor de liberă practică pentru profesiile de kinetoterapeut şi profesor de CFM eliberate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti care nu se încadrează în art. 11 din Legea nr. 229/2016, îşi pot exercita în continuare porfesia pe baza acestora, până la noi reglementări.

Documente necesare eliberării autorizaţiei de liberă practică:
1. Cerere de înscriere (descarcă documentul în format .docx sau .PDF);
2. Document de studii care atestă formarea în profesie (diplomă de licenţă sau adeverinţa de absolvire a studiilor), în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată,după caz;
3. Supliment la diploma de licență/foaie matricolă pentru cei care dețin diploma de licență și situație școlară/foaie matricolă parțială pentru cei care dețin o adeverință de absolvire a studiilor de licență;
4. Certificat de cazier judiciar, în original;
5. Certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie/medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
6. Act de identitate, în copie certificată cu originalul;
7. Dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul sau în copie legalizată, după caz;
8. Pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei, adeverinţă de la locul de muncă/dovada promovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
9. Dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;
10. Poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională încheiată doar în specialitatea kinetoterapie, în copie certificată cu originalul.

Documente necesare eliberării autorizaţiei de liberă practică pentru fizioterapeuţii care au absolvit studiile pe teritoriul altui stat:
1. Cererea de înscriere (descarcă documentul în format .docx sau .PDF);
2. Dovada titlului oficial de calificare în fizioterapie, recunoscut sau echivalat conform legislaţiei în vigoare, în copie certificată cu originalul/în copie legalizată
3. Certificatul de conformitate, dacă este cazul, cu traducere legalizată şi apostilată;
4. Dovada absenţei suspendării temporare sau definitive a exercitării profesiei de fizioterapeut sau neexistenţa condamnărilor penale, din statul de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostiliată sau cazier judiciar, în original, în situaţia în care solicitantul deţine un act de identitate eliberat de autorităţile române;
5. Certificat de sănătate fizică şi psihică tip A5, valabil 3 luni, care să includă viza medicului psihiatru şi viza medicului de familie, medicului de medicină internă sau a medicului de medicina muncii, în original;
6. Act de identitate (carte de identitate, paşaport, permis de şedere, etc.), în copie certificată cu originalul;
7. dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe documentul de studii nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în copie certificată cu originalul, în copie legalizată sau în traducere legalizată şi apostilată daca actul nu este emis de autorităţile române, după caz;
8. Certificat de atestare lingvistică pentru limba română, nivel B1, în copie certificată cu originalul;
9. Autorizaţia de liberă practică din ţara de provenienţă, cu traducere legalizată şi apostilată, dacă este cazul;
10. Pentru cei care profesează în domeniul fizioterapiei pe teritoriul României, adeverinţă de la locul de muncă/dovada pormovării în grad profesional, dacă este cazul, în original;
11. Dovada achitării taxei de înscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a cotizaţiei anuale;
12. Poliţa de asigurare pentru răspundere civilă profesională, în copie certificată cu originalul.

Termenul de eliberare al autorizaţiei de liberă practică şi al avizului anual este de 15 zile de la data înregistrării cererii de eliberare şi a dosarului complet.

Autorizaţia de liberă practică îşi pierde valabilitatea la momentul încetării calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România a titularului.

Pentru mai multe detalii ne puteţi contacta pe e-mail: tm-ar@cfizio.ro sau telefonic: 0753 20 00 11 , miercuri 09:00-11:00.

Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România au obligaţia de a plăti anual cotizaţia de membru în cuantum de 25 lei/ lună. Plata cotizaţiei este indivizibilă şi se efectuează anual, într-o singură tranşă.

Cuantumul cotizatiei pentru anul 2024 pentru cei care se vor înscrie în luna:

 • IANUARIE – 300 lei;
 • FEBRUARIE – 275 lei;
 • MARTIE – 250 lei;
 • APRILIE – 225 lei;
 • MAI – 200 lei;
 • IUNIE – 175 lei;
 • IULIE – 150 lei;
 • AUGUST – 125 lei;
 • SEPTEMBRIE – 100 lei;
 • OCTOMBRIE – 75 lei;
 • NOIEMBRIE – 50 lei;
 • DECEMBRIE – 25 lei.

Taxa de Înscriere (100 RON) și Cotizația Anuală (vezi suma mai sus) vor fi depuse numai în contul Colegiului Teritorial, doar prin virament bancar sau ordin de plată – cod  IBAN RO22BRDE360SV30984013600 deschis la BRD.

Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează colegiile teritoriale:
a) taxa de eliberare duplicat al autorizaţiei de liberă practică, în cuantum de 100 lei;
b) taxa de eliberare duplicat al avizului anual, în cuantum de 100 lei;

Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care se află în următoarele situaţii vor plăti o cotizaţie în cuantum de 5 lei/lună:
a) orice formă de şomaj conform legislaţiei în vigoare;
b) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de maternitate  pentru o perioadă de cel puţin o lună;
c) suspendarea contractului de muncă pentru concediu paternal pentru o perioadă de cel puţin o lună;
d) suspendarea contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;
e) suspendarea contractului de muncă pentru concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, sau a copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la vârsta de 18 ani;
f) suspendarea contractului de muncă pentru incapacitate temporară de muncă, pentru o perioadă de cel puţin o lună;
g) suspendarea contractului de muncă din orice alte motive la iniţiativa salariatului, pentru o perioadă de cel puţin o lună.

Persoanele cu handicap grad I-grav sau grad II-accentuat sunt scutite de plata taxelor şi a cotizaţiei. La depunerea actelor în vederea înscrierii/reînscrierii în Colegiul Fizioterapeuţilor din România şi a eliberării documentelor emise de Colegiul Fizioterapeuţilor din România, au obligaţia de a prezenta documentul/certificatul doveditor al gradului de handicap.

Membrii Colegiului Fizioterapeuţilor din România care sunt pensionari şi exercită profesia ca angajat sau în regim independent vor plăti o cotizaţie în valoare de 20 lei/lună. Membrii care sunt pensionari şi nu exercită profesia, dar doresc să îşi păstreze calitatea de membru vor plăti o cotizaţie în valoare de 5 lei/lună.