CERTIFICATUL DE STATUS PROFESIONAL CURENT

În conformitate cu art. 5 lit. v) din Statutul Colegiului Fizioterapeuților din România aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 679/2017, CFZRO, în calitate de autoritate competentă, atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională a membrilor săi şi eliberează, la cerere, certificatul de status profesional curent pentru membrii săi.

Începând cu data de 14.08.2018, în baza Hotărârii nr. 29/2018 a Consiliului Național (M. Of. nr. 706/14.08.2018), cererile de eliberare a Certificatului de status profesional curent, însoțite de documentele corespunzătoare, pentru membrii CFZRO, se depun numai la sediul secundar al CFZRO din: București, Str. Drumul Sării nr. 2, sector 6, cod poștal: 060154, nr. de contact: 0749.088.590, e-mail: administrativ@cfizio.ro.

DOSARUL PENTRU OBȚINEREA CERTIFICATULUI DE STATUS PROFESIONAL CURENT:

1. cererea prin care se solicită eliberarea certificatului de status profesional curent (download);

2. titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016, în original și copie conformată cu originalul, iar în cazul calificărilor dobândite în străintătate se depune și documentul care atestă recunoașterea calificării, conform reglementărilor în vigoare, în original și copie conformată cu originalul;

3. adeverința de autenticitate a diplomei eliberată de instituția emitentă, în original sau copie legalizată, excepție făcând adeverințele de absolvire a examenului de licență valabile până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii, pentru care nu se solicită prezentarea unei adeverințe de autenticitate;

4. anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă), în original și copie conformată cu originalul;

5. act de identitate, în copie conformată cu originalul;

6. dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate, în original și copie conformată cu originalul;

7. dovada de achitare a taxei pentru eliberarea certificatului de status profesional curent, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Consiliului Național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 6/2018 pentru stabilirea cuantumului cotizației de membru și a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuților din România.

8. document care atestă promovarea în grad profesional, în original și copie conformată cu originalul, dacă este cazul;

9. cazier judiciar în termen de valabilitate, în original;

10.în situația în care solicitantul beneficiază de loc de muncă, exercită profesia în baza unui contract de voluntariat sau este titularul unei forme de organizare în regim independent, documente, în original, din care să rezulte:

a) denumirea oficială a angajatorului unde își desfășoară activitatea la data solicitării sau a formei de organizare independentă în cadrul căreia solicitantul își desfășoară  activitatea la data cererii, cu precizarea datelor de contact (adresă, telefon, email, CIF/CUI, după caz);

b) data și funcția de încadrare sau, după caz, calitatea de titular al formei de organizare independentă;

c) concediile pentru incapacitate temporară de muncă, concediile de îngrijire copil sau concediile fără plată de care titularul beneficiază la data solicitării;

11. după caz, declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia de fizioterapeut în România la data solicitării.

TAXE:

100 lei, reprezentând taxa de eliberare a certificatului de statuts profesional curent

Taxa se achită numai în contul CFZRO: RO58BRDE410SV97037454100, deschis la BRD-Groupe Societe Generale – Sucursala Carrefour Orhideea București, prin transfer bancar sau ordin de plată.

La detalii plată se va menționa numele solicitantului și motivul plății.

(EX: Ionescu Maria certificat status profesional curent)

MODALITĂȚI DE DEPUNERE A DOSARULUI:

Personal de către solicitant;
Prin împuternicit cu procură notarială specială;
Prin curier rapid, achitat de solicitant, sub condiția ca următoarele documente să fie transmise în copie legalizată:
titlul oficial de calificare în fizioterapie potrivit art. 11 din Legea nr. 229/2016;
anexa la actul de studii (foaia matricolă sau suplimentul la diplomă);
dovada de schimbare a numelui, în cazul în care numele înscris pe diplomă nu mai coincide cu cel din actul de identitate.

Documentele depuse în copie vor purta mențiunea ”conform cu originalul”, numele în clar și semnătura solicitantului, cu excepția copiilor legalizate.

Depunerea dosarului se efectuează numai la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

MODALITĂȚI DE RIDICARE A CERTIFICATULUI DE STATUS PROFESIONAL CURENT:

Personal, de către solicitant;
Prin împuternicit cu procură notarială specială;
Prin curier rapid, cu plata la destinație, serviciul de curierat fiind contractat de către solicitant.

Termen de eliberare: 30 zile de la înregistrarea dosarului complet

Termen de valabilitate: 3 luni de la data eliberării

Ridicarea certificatului de status profesional curent se efectuează numai de la adresa menționată mai sus, indiferent de modalitatea aleasă.

Contact compartiment responsabil cu primirea dosarelor și informații suplimentare:

Program de lucru cu publicul: LUNI-JOI: 09:00-12:00

Dosarele transmise prin curier rapid se primesc luni-vineri în intervalul orar 08:00-16:00.

Nr. tel: 0749.088.590

E-mail: administrativ@cfizio.ro